Integritetspolicy

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSHANTERING

Vilken information samlar vi in?

De personuppgifter vi behandlar får vi oftast direkt eller indirekt från dig genom kontakt per telefon, e-post eller via vår webbplats. Det kan t.ex. vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, domännamn, detaljer om ditt/dina avtal men också fotografier/bilder. Vi inhämtar också information från offentliga register och leverantörer för att verifiera att de personuppgifter vi behandlar är korrekta och för att kunna marknadsföra våra produkter. När vi samlar in personuppgifter om dig första gången får du mer information om detta.

Till vad använder vi uppgifter och varför behöver vi dem?

Vi använder personuppgifterna och behöver dem för att identifiera dig, kontrollera din behörighet att ingå avtal för företagets räkning samt för att leverera avtalad produkt/tjänst och kunna vidta olika åtgärder enligt avtal samt uppfylla skyldigheter som följer av lag. Personuppgifterna används också för att föra statistik, genomföra kund- och marknadsanalyser samt för marknadsföring då vi anser att vårt intresse in denna del överväger det integritetsintrång som behandlingen kan medföra.

Hur länge sparas dina uppgifter?

De personuppgifter vi behandlar kommer sparas så länge du är kund hos oss samt under den tid därefter då vi fortfarande har ett ansvar för den tjänst/produkt vi har levererat till dig samt enligt gällande lagkrav.

Vem behandlar informationen?

Vi försöker så långt som möjligt att inte dela dina personuppgifter med någon. Ibland är dock detta nödvändigt såsom när vi anlitar IT-konsulter för drift, inkassotjänster, service och utveckling av våra system. För att skydda dina personuppgifter har vi därför ingått avtal med våra underleverantörer med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, sekretess och säkerhet.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig och du har även rätt att begära rättelse av uppgifter om de skulle visa sig vara felaktiga eller radering om uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet med behandlingen eller om de behandlats på ett olagligt sätt. Du har också rätt att begära att vår behandling begränsas eller inte raderas av oss. Vi har dock rätt att neka din begäran om uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden eller legala skyldigheter. Du har också rätt att inge klagomål över vår behandling till tillsynsmyndighet.

 

Kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA

Du kan använda dig av formuläret till vänster eller e-posta oss.

info@sokis.se

031-794 55 00

Mailbox 1501, 41141 Göteborg